Franz Schnetzinger, Kamila Pytel & Helena Pudilova